Kapittel 18 - Internasjonal handel

Vi lever i en globalisert verden og land handler varer mellom seg som aldri før. Handel mellom land har en rekke fordeler, men vi leser også stadig om kritikere av globalisering og handel. I dette kapitlet ser vi mer på bakgrunnen for internasjonal handel og hvem som tjener eller taper på slik handel.

 

I dette kapitlet skal du lære:

 

  • Hvorfor land handler med hverandre, og hvilke virkninger handelen har
  • Om muligheter og utfordringer knyttet til økt internasjonal handel
  • Hva som menes med et lands konkurranseevne
  • Hvilke faktorer som påvirker konkurranseevnen
  • Hvorfor det er så dyrt i Norge

Fra læreplanen:

  • gjøre rede for årsaker til og virkninger av internasjonal arbeidsdeling og samhandel
  • gjøre rede for begrepet konkurranseevne og drøfte faktorer som påvirker konkurranseevnen
  • drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økt internasjonal handel

Nettressurser

Nærings- og Handelsdepartementet, Handelsavtaler

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/tema/handelsavtaler.html?id=438741

Utenriksøkonomi

http://www.ssb.no/utenriksokonomi

WTO World Trade Organisation

http://www.wto.org/

World Trade Topics

http://www.wto.org/english/tratop_e/tratop_e.htm

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.05.2013

© Cappelen Damm AS